MidWest Outdoors TV Show #1667 – Glacial Lakes Ice Action in South Dakota

Glacial Lakes Ice Action in South Dakota with Venom Ice & Ted Takasaki.